Svetainė naudoja slapukus. Juos naudojame norėdami maksimaliai pagerinti jūsų naršymo patirtį. Daugiau skaitykite mūsų privatumo politikoje

1. Dazniokeitiklis.lt Bendrosios nuostatos
1.1 Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas UAB Simeksa(toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - dazniokeitiklis.lt ) Pirkėjų (toliau - "Jūsų") asmens duomenis.
1.2 Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.
1.3 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.
1.4 Naudodamiesi dazniokeitiklis.lt svetaine, taip pat užsisakydami / naudodamiesi mūsų siūlomomis paslaugomis ir prekėmis bei suteikdami mums savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje/klientų sistemoje pažymi "varnelę", kad “susipažinau ir sutinku su taisyklėmis ir privatumo politika” (kaip minėjau turi atsirasti prierašas). Su privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje paspaudę nuododą: https://www.dazniokeitiklis.lt/info/duk.
2. Privatumo politikoje naudojamos sąvokos 2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas - fizinis asmuo - Bendrovės klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Bendrovės.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - UAB "Simeksa" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kodas 302903894, registruota Jūros g. 2-33, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų,
3. Registracijos pateikimo taisyklės
3.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis dazniokeitiklis.lt.
3.2 Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi dazniokeitiklis.lt, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą dazniokeitiklis.lt registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
a) apdoroti Jūsų prekių ar paslaugų užsakymus;
b) išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
c) įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
3.3 Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
3.4 Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.
4. Mes turi teisę perduoti informaciją trečiosios šalims
4.1 Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2.2 dalies tikslams pasiekti.
4.2 Trečiosios šalys:
a) duomenų tvarkytojai, kurie UAB "Simeksa" teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis UAB "Simeksa" vardu ir UAB "Simeksa" ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
b) Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
c) Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
4.3 Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Jūsų atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.
5. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
5.1 Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
5.2 Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.
6. Informacijos ar pretenzijos perdavimas
6.1 Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@dazniokeitiklis.lt ir/arba admin@dazniokeitiklis.lt
6.2 Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.
7. Asmens duomenų tvarkymas
7.1 Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
8. Taisyklių keitimas
8.1 Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami dazniokeitiklis.lt svetainėje.
8.2 Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės dazniokeitiklis.lt teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.
9. Baigiamosios nuostatos
9.1 Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
9.2 Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.